Make your own free website on Tripod.com

O B R A Č U N I  
Obračun zarade prema ceni rada
Obračun doprinosa na zarade
Obračun putnog naloga (za putovanje u zemlji)
Obračun putnog naloga (za putovanje u inostranstvo)
Obračun poreza na promet (roba i usluge)
Obračun godišnjeg poreza na dohodak gradjana
Obračun poreza na prihode od nepokretnosti
Obračun poreza na prihode od zakupa pokretnih stvari
Obračun autorskog honorara
Obračun prihoda od ugovora o delu
Obračun poreza na prihode članova omladinskih, studentskih i učeničkih zadruga
Obračun poreza na prihode od dividendi
Obračun poreza na prihode od kamata
Obračun poreza na prihode funkcionera
Obračun poreza na prihode od sakupljanja sekundarnih sirovina (uplata u gotovini)
Obračun poreza na prihode od sakupljanja sekundarnih sirovina (uplata preko računa)
Obračun poreza na druge prihode
Obračun zatezne kamate

Statistika posete BwC pri kraju 2001 godine
bwc_stats_dec01.gif (4248 bytes)

bwc_stats2.gif (9022 bytes)